Föreningen

Munthesläktföreningens historia


Släktföreningen bildades våren 1920 på Lidingö i Ludwig och Hedda Munthes hem Värna. Ludwig W:son Munthe arbetade inom fortifikationen, där han slutade som generallöjtnant. Ludwig intresserade sig tidigt för släktforskning. Han kände endast till släkten från sin farfars far, Lagman Johan Lorentz Munthe. Genom att engagera en släktforskare i Belgien kunde släktens historia följas bra mycket längre tillbaka.

Ludwig hade varit initiativtagare till släktföreningens bildande och skickade ut förslag till stadgar inför mötet på Värna. Hur inbjudan gått till framgår inte, men det fantastiska var att många deltagare rest långt. Utöver från Stockholmstrakten fanns representanter från Gotland, Helsingborg, Växjö, Limmared och Bredsjö (Bergslagen). 42 medlemmar registrerades. En släktfond skulle byggas upp för att fastare sammanknyta och stärka släktbanden. Ett av de två talen som Ludwig höll på mötet relaterar till vikten av släktband då individen danas i familjen. Sammanhållning och enighet inom familjen är av nöden, inte bara inom familjen utan inom hela släkten.  Han konstaterar att  det inte finns skäl för att inte kunna hålla släkten i ära. Hederliga och rättskaffens hava dess medlemmar varit och skola, hoppas han, så i alla tider förbliva. Det var nog denna tidens anda som var anledningen till föreningens bildande.

Under mötet föreslår Ludwig att mötesdeltagarna skall lägga bort titlarna, då de ju trots allt tillhör samma släkt.

Ludwig var hedersordförande i 17 år fram till sin bortgång  1937 och efterföljdes av sin hustru Hilda, som var hedersordförande i ytterligare 8 år, fram till 1946. Titeln hedersordförande verkar ha uppfunnits för att möjliggöra att vara ordförande såväl som styrelsemedlem. Även Henrik Munthe (1946-1958) benämndes hedersordförande.
Därefter har efterföljande 6 benämnts ordförande (Åke Munthe, Tore Munthe, Bo Munthe, Gunnar Vallin, Sven Vallin, Gunnar Munthe).

Historiesammanställning

Släktmöten har hållits vart 3:e år

förutom ett uppehåll på 4 år och ett på 7 år. Alla mötena hölls i Stockholm t.o.m 1969, därefter har platserna varierat.

Vid släktmötet 1948 konstateras att ekonomin förbättrats genom donation från Hedda Munthe, utdelningarna kunde därmed ökas. Det finns såväl en släktfond som en dispositionsfond. Släktfonden byggs upp av årsavgifter.
1949 erhålles  aktier från Gertrud och Ernst Törnells kvarlåtenskap. 1956 har medlen kommit upp i den storleken att  Carl Munthe, Carl-Axel Krokstedt och Richard Munthe tar fram ett PM över placeringsrekommendationer för föreningens tillgångar.

Inför släktmötet 1957 föreslås i §5 att föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. Stadgar med denna skrivning antogs vid släktmötet.

Hösten 1970 ordnades ett extra släktmöte på ”Sturejarl” för att fira föreningens 50-åriga historia. Curt Munthe höll ett kåseri om föreningens verksamhet under de 50 åren. Ludvig och Hedda Munthe´s minne hedrades med kransnedläggelse.

Det har varit vanligt med studiebesök med släktrelation i samband med släktmötena. Vid senaste släktmötet 2010 byttes studiebesöken mot ett uppskattat föredrag av Bengt Jangfeldt om Axel Munthe.

Mellan släktmötena hålls styrelsemöten varje år. 1945 konstateras att det inte finns förbud för styrelsemedlem att bo utanför huvudstaden, men att resekostnader gör att man inte gärna väljer en landsortsbo till styrelsen. Denna regel följer vi inte längre. Vi försöker rekrytera medlemmarna från olika släktgrenar. Utöver normala ärenden som att behandla stipendieansökningar, förbereda släktmöten, förbereda stadgeändringar, hålla ordning på medlemsregistret etc., så har en tidigare styrelse beställt arbetet med att ta fram släktboken Munthe från Flandern. Mycket tid har ägnats åt att hjälpa till med restaureringen av Hildasholm, där speciellt Henrik Munthe gjort en berömvärd insats. Vårt släktträd i form av den häftade ”Munthe i Sverige” har tagits fram och uppdaterades senast 2010. Brodern Gunnar Munthe, numera hedersledamot,  har följt i Ludwig W:sons fotspår och engagerar sig starkt i att verifiera våra rötter i Belgien och historien kring vårt släktvapen.

I juli 2006 hölls ett arbetsgruppsmöte i Göteborg för att planera för en egen hemsida. Domänen munthe.eu säkrades. Hemsidan har successivt förbättrats och har blivit ett bra sätt att kommunicera uppgifter om styrelse, stadgar, släkthistoria och aktuella aktiviteter.

Munthesläktmöte 1923 på Tullebo, Gotland

Munthesläktmöte 1923 på Tullebo, Gotland

Släktmötet i Göteborg 2013

Släktmötet i Göteborg 2013

Munthesläktföreningen välkomnar DIG att bli medlem:

 Det är enkelt – För att vara medlem gäller stadgar fr o m 080101:

Enligt #2 i Munthesläktföreningens stadgar: Inträde i föreningen kan vinnas från och med 18 års ålder såväl av de som tillhör den från teol. Professor Arnold Hansson Munthe härstammande släkten Munthe och de kvinnliga ättlingarnas män (kategori I), som av dem, vars mor tillhört denna släkt, liksom dessas hustrur och män (kategori II) samt deras barn. Möjlighet till inträde i föreningen utsträckes även till andra fränder till Munthar än dem, som enligt stadgarna är berättigade till detta, dock först efter gjord ansökan och efter av styrelsen för varje fall fattat beslut.
Kostnad, 100 SEK per kalenderår (det går bra att betala för flera år samtidigt) och för ständigt medlemskap 2000 SEK.

1. Skicka ett mail, ett brev eller ring någon av oss i styrelsen. Då lämnar du information om namn, adress, telefon och födelsedata för registreringen.

2. Du blir automatiskt kontaktad med en inbetalningsavi som skickas hem till dig och du är därmed medlem när du har gjort din inbetalning.

År 2015 består Munthesläkten av 88 aktiva 150101_medlemmar och vi tillhör alla olika grenar och här nedan presenteras den nyckel som vi sammanställt för att kunna tolka de grenar som vi talar om i föreningen:

A   Äldre Stockholmsgrenen          1 linjen
B   Äldre Smålandsgrenen             2 linjen
C   Äldre Smålandsgrenen             3 linjen
D  Yngre Stockholmssgrenen        4 linjen
E   Yngre Smålandsgrenen              ——–
F   Gotlandsgrenen                           5 linjen
G   Gotlandsgrenen                          6 linjen
H  Gotlandsgrenen                           7 linjen
I    Beatebergsgrenen                       8 linjen